ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
ENG
   
 
Drop Down Menu   İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI    
  İnsan Kaynakları Politikası    
 

Hedeflerine ulaşmada, kendisini başarıya taşıyan ana güçlerden birinin çalışanları olduğunun bilincinde olan Milli Reasürans, işine ve kurumuna bağlı, sürekli öğrenme ve gelişime açık, kaliteli bir iş gücüne sahiptir. Şirket’in İnsan Kaynakları politikasının temel ilkeleri; işe uygun nitelikte eleman seçimi, çalışanların etkin, verimli ve mutlu çalışabilmeleri için gerekli olan iş ortamının sağlanması, maddi manevi haklarının korunması ve gözetilmesi, yetiştirme ve gelişme yönünden kişisel yetenekler de göz önünde bulundurularak adil ve eşit olanaklar sağlanması, çalışma isteğini artırıcı nitelikte sosyal ilişkilerin kurulmasının sağlanması ve Şirket içi tüm süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesidir.

   
  İşe Alım    
  Milli Reasürans’ta işe alım süreci, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip adayların kurum kültürüne uyumları da göz önüne alınarak gerçekleştirilmekte olup, genel olarak işe alınacaklarda aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
c) Şirketteki görevine son verilmemiş veya çekilmiş sayılmamış olmak,
d) Sosyal güvenliği sağlayan herhangi bir sandık, kurum veya benzer kuruluşlardan işgöremezlik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
e) Memurlar için en az lise, hizmetliler için ilköğrenimini bitirmiş olmak,
f) Affa uğramış olsalar bile; zimmet, ihtilâs, irtikâb, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolaylı iflas ile sair yüz    kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunmamak,
g) Sağlık durumu göreve elverişli olmak.

   
       
  İş Başvurusu    
 

İş başvuruları internet sitemiz üzerinden ve sair iletişim yollarıyla yapılmakta olup, yapılan tüm başvurular oluşturulmuş olan bir havuzda saklanmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda başvurular incelenerek, uygun bulunan adaylar ile irtibata geçilmektedir.

İş başvurusu için buraya tıklayınız.

   
       
  Performans Yönetimi    
  Çalışanlarımızın performans değerlendirmeleri, uygulanmakta olan Performans Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre yılda bir kez yapılmakta olup, yapılan değerlendirmelerde elde edilen sonuçlara göre kariyer plânlaması oluşturulmakta ve eğitim ihtiyaçları belirlenmektedir.    
       
  Eğitim    
  Performans Değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen eğitim ihtiyaçları için bir eğitim plânı oluşturulmakta ve çalışanlarımızın yurt içinde ve yurt dışında görevlerinin gerektirdiği teknik ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimleri almalarına olanak sağlanmaktadır.    
       
  Terfi Uygulamaları    
  Milli Reasürans kurulduğu günden bu yana kendi yöneticisini kendi içerisinden yetiştirme gayretini göstermektedir. Terfi uygulamaları, Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesi’nde belirlenen esaslar uyarınca Performans Değerlendirme sonuçları da göz önüne alınarak yürütülmektedir.    
       
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme