ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Drop Down Menu
   
 
YASAL BİLGİLENDİRME        
       
 

MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Millî Reasürans T.A.Ş. (“Millî Reasürans” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  1. Veri Sorumlusu

Tarafınıza ait kişisel veriler, Millî Reasürans tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi ve güvenlik kameraları vasıtasıyla işletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edilmesi amacıyla görüntü kaydı alınmasıgibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Millî Reasürans tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Millî Reasürans’ın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, aşağıda linki yer alan Millî Reasürans Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Millî Reasürans tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; başta destek hizmeti alınan bankalar olmak üzere iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

  4. Yurtdışına Veri Aktarımı

Millî Reasürans tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

  5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Millî Reasürans tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Millî Reasürans tarafından KVKK m. 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına hazırlanan ve aşağıda yer verilen başvuru formunu ilgili adreste belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Millî Reasürans, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyetinin bulunması halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.
Yukarıda zikredilen madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin Millî Reasürans tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


   
       
 

Millî Reasürans T.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

   
  EK-1 Millî Reasürans T.A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu    
  EK-2 Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları Listesi    
 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
         
    Yasal Bilgilendirme